Försäkringar för industriföretag 

Vi arbetar med industriförsäkringar

​​​​​​​
AssuransSelector har mångårig erfarenhet av att bistå industriella aktörer med försäkringslösningar. Vår kundstock består av såväl stora börsbolag med omsättningar på många miljarder som mindre familjeföretag. Riskerna skiljer sig delvis åt beroende verksamhet. I en tillverkande verksamhet bör man fokusera särskilt på produktansvar och allmänt ansvar.   

Vi arbetar med ett flertal kunder med internationell verksamhet. Under åren har vi byggt upp ett nätverk av samarbetspartners i de allra flesta länder där svenska koncerner har verksamhet. Vi har verktygen att skapa internationella försäkringsprogram som ger tydlig kontroll, inblick och kostnadseffektivitet.  

Nedan kan ni läsa om de typiska försäkringar som är aktuella för en tillverkande industriell verksamhet.  

Produktansvar och allmänt ansvar 

​​​​​​​
En ansvarsförsäkring skyddar mot krav grundade på egendomsskador och personskador. Försäkringen utreder om skadeståndsskyldighet föreligger. Försäkringsbolaget förhandlar och företräder försäkringstagaren vid eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande samt ersätter skadeståndsansvar. 

Med en försäkring följer inte bara skydd mot det skadeståndskrav som kan riktas mot er utan försäkringsbolaget hjälper även till med att: 
  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
  • förhandla med den som kräver skadestånd 
  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna 
  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala. 
AssuransSelector är involverat i en skadereglering och bistår kunden med assistans och rådgivning. Vi lämnar inte kunden ensam med försäkringsbolaget utan vårt åtagande gäller alla delar och processer som kan bli aktuella. 

Det är viktigt att påpeka att en ansvarsförsäkring inte täcker ersättningsskyldighet för rena ekonomiska skador som drabbar annan. Med ren ekonomisk skada menas en skada som kan mätas i pengar och som inte beror på en egendomsskada eller skada som drabbat människor. 

Tillägg till en produkt/ansvarsförsäkring  


Ingrediens- och komponentskada (Ingredient- & component) 

Ersätter skadestånd för ren ekonomisk skada (med ren ekonomisk skada menas en skada som kan mätas i pengar och som inte beror på en egendomsskada eller skada som drabbat människor) som är ett resultat av att av den skadelidandes produkt bearbetats, förädlats av eller mottagit information från en felaktig produkt. Omfattar ökade kostnader för bearbetning eller att produkten inte kan användas för avsett ändamål. 

Åtkomst- och återställande 

Ersätter kostnader för lokalisering och friläggning av levererad och felaktig produkt. T.ex. kostnader för att bryta upp en vägg för att byta ut en felaktig ledning och sedan återställa väggen. Kostnaden för att byta ut den felaktiga produkten ersätts inte, då felaktigheten anses som en affärsrisk. 

Återkallelse (Recall) 

Omfattar vissa kostnader såsom faktisk förflyttning etc. för att återkalla en felaktig produkt när det finns en överhängande risk för att den felaktiga produkten kan leda till sak- eller personskada. Även kostnader för annonsering täcks. För svenska förhållande krävs att det föreligger ansvar enligt produktsäkerhetslagen. Detta innebär att produkten bedöms vara behäftad med en eller flera så kallade säkerhetsbrister.  
​​​​​​​

Avbrottsförsäkring 

Varför har man en avbrottsförsäkring? 
Avbrottsförsäkringen ersätter förlust av täckningsbidrag pga. en ersättningsbar egendomsskada.
Om man t.ex. har en tillverkande industri som drabbas av en brand så kan det ta tid att komma igång med verksamheten igen då lokalen måste saneras och återställas. Under avbrottstiden ersätter försäkringen det försäkringsmässiga täckningsbidraget vilket innebär företagets omsättning minskat med rörliga kostnader. 

Det som då återstår och ersätts av försäkringen är fasta kostnader och eventuell vinst. 

Ansvarstiden är normalt 12 månader men kan förlängas och vanligtvis då vid tillverkande verksamhet till 24 månader. 
​​​​​​​

Egendomsförsäkring 

Försäkring av egendom såsom byggnad, lager, inventarier och datorer. Inför försäkringsperioden ska värden för respektive delar anges. Försäkringen är en all risk försäkring vilket innebär att förutom vid brand, vattenskada och inbrott, så gäller försäkringen vid alla oförutsedda händelser. För att skydda maskinparken mot så kallade ”inifrån kommande skador” kan en maskinskadeförsäkring tecknas. 

I samband med nyteckning, byte av försäkringsbolag eller väsentliga förändringar, är det tillrådligt och ibland nödvändigt att låta en riskingenjör se över och analysera tillgångarna. Detta för att säkerställa att tillräckligt och rätt skydd erhålls. AssuransSelector samarbetar med en riskingenjörsfirma med upparbetade rutiner, gemensam kunskap och förståelse för respektive roll. Detta säkerställer en hög kostnadseffektiv kvalité.  

Varuförsäkring/Godsförsäkring 

En varuförsäkring är det enda sättet att försäkra det fulla värdet av gods som förstörts eller försvunnit under transport eller under tillhörande lastning/lossning. 
Om du som säljare anlitar en transportör är ditt skydd begränsat. Transportörens ansvarsförsäkring kräver nämligen vållande d.v.s. transportören måste ha agerat på ett vårdslöst sätt. Ersättningen är dessutom väsentligt begränsad enligt lagar och konventioner. Med ett eget försäkringsskydd har företaget ett bra skydd och kontroll på kostnaderna som är fasta samt vilka försäkringsvillkor som gäller. 

Även transporter till och från utställning, lyft, interna transporter, transporter mellan försäkringsställen och med egna bilar liksom transporter av verktyg och produktionsmaskiner kan försäkras. Vid banktransaktioner såsom remburser är varuförsäkring ett krav. 
​​​​​​​

VD & Styrelseansvar 

Anledningen till att en sådan försäkring tecknas är att VD och styrelseledamöter och även andra ledande befattningshavare i många situationer har ett personligt ekonomiskt ansvar. Kraven på företagsledare blir alltmer omfattande och även för privatägda bolag ökar riskerna för att en styrelseledamot personligen hålls ansvarig för felaktiga ledningsbeslut. 

Denna personkrets kan bli skadeståndsansvarig enligt svensk och utländsk lagstiftning och även på andra grunder såsom bristande finansiell rapportering, oriktig framställan, brott mot myndighetsföreskrifter, konkurs- och insolvenssituationer och felaktig personalhantering. Skadeståndskrav kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. 

Skadeståndsbeloppen kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen. En VD & Styrelseförsäkring ersätter även rättegångskostnader. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring 

Försäkringen skyddar företaget mot ekonomisk förlust till följd av att någon inom eller utom organisationen begått en brottslig handling. Ersättning utbetalas för kostnader att utreda, företräda och förhandla. Skadestånd kan utbetalas till tredje man för skador som anställd åsamkat. 

Även kostnader för rekonstruktion av data och kontraktuella viten kan ersättas av denna försäkring beroende på försäkringsvillkor. 
​​​​​​​

Motorfordonsförsäkring 

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag och tecknas vanligen lokalt i varje land. Den ersätter de skador ett fordon orsakar på personer och andras fordon. I en motorfordonsförsäkring ingår helförsäkring som bl a innefattar rättsskydd-, brand-, glas-, stöld, maskinskada och skador på den egna bilen.
​​​​​​​
Beroende på antalet fordon som ska försäkras kan företaget antingen teckna enskilda försäkringar för vart och ett av fordonen, eller ett flerfordonsavtal. Med det senare alternativet får fordon som köps och säljs under försäkringsperioden automatiskt skydd från den dag företaget står registrerad som dess ägare. 

Tjänstereseförsäkring 

En tjänstereseförsäkring tecknas på årsavtal för samtliga anställda i företaget och kan även inkludera styrelsemedlemmar. Försäkringen avser att skydda anställda under resor i tjänsten. 
​​​​​​​
Försäkringen ersätter kostnader för skador både vad gäller person- och egendom, t.ex. sjukdom och olycksfall, invaliditet- och dödsfall, reseavbrott, bagageskydd, försening, ansvar, samt självriskskydd gällande hem-, villahem- och bilförsäkring. Försäkringen kan kompletteras med avbeställningsskydd. Med försäkringen följer tillgång till medicinsk support dygnet runt alla dagar i veckan hela året. 

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för er verksamhet inom  industri?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60