Prospektansvarsförsäkring  

Typiska risker

​​​​​​​
I samband med börsintroduktion eller annan emission av värdepapper (aktier, konvertibler, skuldebrev etc.) exponerar sig bolaget och dess ledande befattningshavare samt externa konsulter mot risker. Vid försäljning av värdepapper till externa investerare författas dokument såsom prospekt som beskriver och informerar om bolaget. Informationen handlar främst om vad bolaget har för verksamhet, framtida planer och en omfattande finansiell information. I den mån informationen anses vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller på annat sättundermålig, kan investerare vid senare tidpunkt rikta krav på skadestånd mot bolaget, ägare av bolaget, VD, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.  

​​​​​​​Utöver bolaget kan således krav riktas direkt mot enskilda personer som alltså riskerar personligt betalningsansvar. Det kan vara fråga om stora belopp. En prospektansvarsförsäkring skyddar bolaget och utpekade personer mot skadeståndskrav. 
Med en försäkring följer inte bara skydd mot skadeståndskrav utan försäkringsbolaget  hjälper även till med att:
  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • betala utdömt/överenskommet skadestånd.

AssuransSelector är involverat i en skadereglering och bistår kunden med assistans och rådgivning. Vi lämnar inte kunden ensam med försäkringsbolaget utan vårt åtagande gäller alla delar och processer som kan bli aktuella.

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för prospektansvar?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60