Försäkringar för teknologiföretag

Vi kan teknologiförsäkringar 


AssuransSelector har mångårig erfarenhet av att bistå verksamheter inom teknologi med försäkringslösningar. Vår kundstock består av såväl börsbolag som mindre familjeföretag. Riskerna skiljer sig delvis åt beroende verksamhet. Vi definierar ett teknologiföretag som ett icke-tillverkande företag som typiskt sett säljer tjänster, inklusive programvarubaserade tjänster. Normalt sett finns därför inget behov av en produktförsäkring. Desto viktigare är att teckna en så kallad professionsförsäkring. Läs mer nedan.  

Vi arbetar med ett flertal kunder med internationell verksamhet. Under åren har vi byggt upp ett nätverk av samarbetspartners i de allra flesta länder där svenska koncerner har verksamhet. Vi har verktygen att skapa internationella försäkringsprogram som ger tydlig kontroll, inblick och kostnadseffektivitet.  

Nedan kan ni läsa om de typiska försäkringar som är aktuella för ett teknologiföretag.  

Professionsansvar 


En professionsansvarsförsäkring täcker krav på skadestånd som grundar sig i felaktig rådgivning eller tjänster. Skyddet är begränsat till ersättning för så kallad ren ekonomisk skada med vilket menas en skada som kan mätas i pengar och som inte beror på en egendomsskada eller skada som drabbat människor. Ibland pratar man om ”errors and omissions” som i princip är ett begrepp för samma sak.  

Att hantera ett skadeståndskrav på egen hand är svårt och betungande ekonomiskt och tidsmässigt.  Med en försäkring följer inte bara skydd mot det skadeståndskrav som kan riktas mot er utan försäkringsbolaget  hjälper även till med att: 
  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
  • förhandla med den som kräver skadestånd 
  • föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna 
  • betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala. 
​​​​​​​AssuransSelector är involverat i en skadereglering och bistår kunden med assistans och rådgivning. Vi lämnar inte kunden ensam med försäkringsbolaget utan vårt åtagande gäller alla delar och processer som kan bli aktuella. 

Ansvarsförsäkring  

​​​​​​​
Utöver professionsförsäkring är det nödvändigt att man även har en allmän ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker ersättningskrav som grundar sig i egendomsskador och personskador. Den täcker således inte ersättningsskyldighet för rena ekonomiska skador som drabbar annan. Med ren ekonomisk skada menas en skada som kan mätas i pengar och som inte beror på en egendomsskada eller skada som drabbat människor 

Avbrottsförsäkringar 

​​​​​​​

Vad är en extrakostnadsförsäkring?  

​​​​​​​Om era lokaler drabbas av en brand så kan det ta tid att komma igång med verksamheten igen då lokalerna måste saneras och återställas. Under avbrottstiden ersätter försäkringen de kostnader som uppkommer på grund av flytt till tillfälliga lokaler. Ett annat exempel är längre tids avbrott av leverans av el, vatten eller liknande. Försäkringen kan täcka rimliga extra kostnader som uppkommit för att bedriva vidare verksamheten trots avbrottet.  
 
Ansvarstiden är normalt 12 månader men kan förlängas. 

VD & Styrelseansvar


Anledningen till att en sådan försäkring tecknas är att VD och styrelseledamöter och även andra ledande befattningshavare i många situationer har ett personligt ekonomiskt ansvar. Kraven på företagsledare blir alltmer omfattande och även för privatägda bolag ökar riskerna för att en styrelseledamot personligen hålls ansvarig för felaktiga ledningsbeslut. 

Denna personkrets kan bli skadeståndsansvarig enligt svensk och utländsk lagstiftning och även på andra grunder såsom bristande finansiell rapportering, oriktig framställan, brott mot myndighetsföreskrifter, konkurs- och insolvenssituationer och felaktig personalhantering. Skadeståndskrav kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. 

​​​​​​​Ersättningsbeloppen kan uppgå till mycket höga belopp och ersätts inte av den allmänna ansvarsförsäkringen. En VD & Styrelseförsäkring ersätter även rättegångskostnader. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring

​​​​​​​
Försäkringen skyddar företaget mot ekonomisk förlust till följd av att någon inom eller utom organisationen begått en brottslig handling. Ersättning utbetalas för kostnader att utreda, företräda och förhandla. Skadestånd kan utbetalas till tredje man för skador som anställd åsamkat. 
Även kostnader för rekonstruktion av data och kontraktuella viten kan ersättas av denna försäkring beroende på försäkringsvillkor.  

Tjänstereseförsäkring 


En tjänstereseförsäkring tecknas på årsavtal för samtliga anställda i företaget och kan även inkludera styrelsemedlemmar. Försäkringen avser att skydda anställda under resor i tjänsten. 

Försäkringen ersätter kostnader för skador både vad gäller person- och egendom, t.ex. sjukdom och olycksfall, invaliditet- och dödsfall, reseavbrott, bagageskydd, försening, ansvar, samt självriskskydd gällande hem-, villahem- och bilförsäkring. Försäkringen kan kompletteras med avbeställningsskydd. Med försäkringen följer tillgång till medicinsk support dygnet runt alla dagar i veckan hela året. 

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för er verksamhet inom Teknologi?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjiighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60